Ændringer i Konkursloven

Folketinget har vedtaget en række ændringer i Konkursloven, der forventes at træde i kraft i begyndelsen af 2011. Begrebet betalingsstandsning findes ikke længere i loven, og tvangsakkord har ikke længere sit eget afsnit i loven.

I stedet kan der begæres rekonstruktionsbehandling. En rekonstruktion skal indeholde enten en tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse eller begge dele. I forbindelse med begæring til skifteretten skal der medsendes forslag til rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand.

Der er stramme tidsfrister for, hvad der skal ske i forbindelse med rekonstruktionsbehandlingen. Der skal senest 4 uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning afholdes møde med kreditorerne, og senest en uge før dette møde skal der være fremsendt en plan for rekonstruktionsbehandlingen og økonomiske oversigter. Planen anses for vedtaget, hvis ikke et flertal af fordringshaverne, som skal udgøre mindst 25 % af det beløb, som giver stemmeret.

Der er en række nye muligheder for at gennemføre en hurtig og effektiv behandling. En kreditor kan kræve rekonstruktion, og hvis skyldneren er et selskab, kan det besluttes at afsætte ledelsen og indsætte rekonstruktøren som ledelse. Skifteretten kan med bindende virkning fastsætte værdien af et aktiv, hvorefter aktivet kan udskilles mod indbetaling af købesummen til panthaveren. Det gælder dog ikke alle aktiver, for eksempel ikke fast ejendom.

Der kan indledes omstødelsessag allerede fra indledningen af en rekonstruktion. Der er bedre muligheder for at videreføre gensidigt bebyrdende aftaler, og det gælder også misligholdte aftaler.

Der er større åbenhed om virksomhedsoverdragelse, der finder sted som led i en rekonstruktion og derfor mulighed for at sikre, at kreditorerne får en korrekt pris.

De korte frister gør det formentlig nødvendigt at forberede rekonstruktionen, inden der indsendes begæring, blandt andet således at der er et fyldestgørende regnskab. Med stramme frister er det ikke muligt at bruge et par måneder af rekonstruktionsperioden på at udarbejde regnskab.

Det vil stadig være muligt at gennemføre en frivillig akkord uden at gøre brug af konkurslovens bestemmelser, men da det i praksis kræver samtykke fra alle væsentlige kreditorer, vil det nok kun sjældent forekomme i praksis.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til advokat Lars Søndergaard.