Praktiske regler for bestyrelsesmedlemmer i foreninger

Bestyrelsesbeslutninger kan være en kamp, hvis man ikke er godt forberedt

Som ejendomsadministrator/advokat får jeg tit fra nye bestyrelsesmedlemmer spørgsmål om, hvad det indebærer at blive indvalgt i en andelsboligforenings- eller ejerforeningsbestyrelse. Spørgsmålene kan være lige fra bestyrelsens bemyndigelse set i relation til foreningens vedtægter og til erstatningsansvar og endelig en række praktiske forhold. Jeg har forsøgt at ekstrahere de væsentligste forhold, som det fremgår nedenfor. Til inspiration om bestyrelsesarbejdet se også www.andelsportal.dk.

Foreningsbestyrelserne kan givetvis få megen inspiration af at læse den af Erhvervsministeriet nedsatte Arbejdsgruppe om ansvarlig Drift af Andelsboligforeningers rapport fra maj 2017, som kan ses her www.abf-rep.dk. Se særligt side 25 og 26 i rapporten om, hvad der kan forventes, at en bestyrelse enten selv i en selvadministreret forening står for eller sørger for, bliver udført af en administrator.

Forholdet til ejendomsadministrationen

For at undgå, at en forenings medlemmer og/eller bestyrelse ikke skal rette henvendelse til en række forskellige medarbejdere om driften, køb og salg af lejligheder, varmeregnskab, forsikringssager, byggesager m.v., er det min egen holdning, at der skal være en daglig ansvarlig ejendomsadministrator for en forening og en ansvarlig jurist/advokat, der altid kan rettes henvendelse til.

Hver måned udsender vi fra administrationens side en driftsstatus for ejendommen til forman-den/kassereren, og der er også mulighed for at etablere bestyrelsesweb, hvor en forenings bestyrelse kan få en række mere detaljerede oplysninger.

Af hensyn til, at der kan føres et retvisende bogholderi for en forening, er det alfa og omega, at alle udgifter og indtægter bogføres hos administrationen, og det er også nødvendigt, at foreningens tegningsberettigede bestyrelse giver fuldmagt til administrator. Foreninger vil på et advokatkontor være omfattet af de særlige klientkontoregler, idet foreninger betragtes – i modsætning til administrationsselskaber – som klienter. Om de nærmere regler om klientkonti, henvises der til vores hjemmeside www.homannlaw.dk.

Bestyrelsesansvar

A. De enkelte medlemmers erstatningsansvar

Udgangspunktet er, at en forenings bestyrelse ikke er en professionel bestyrelse, og at der tages hensyn til dette i retspraksis. I forbindelse med køb og salg af lejligheder kan der ske fejl fra bestyrelsens side, og det er derfor vigtigt altid at involvere administrationen, før der indgås aftaler i så henseende, og også før der indgås entrepriseaftaler og i øvrigt væsentligt økonomisk belastende aftaler, jf. også nedenfor om fuldmagtsforhold/tegningsret/betaling af regninger.

Selvom det førnævnte udgangspunkt, som fremhævet, er, at en forenings bestyrelse ikke agerer på samme vilkår som en forretningsmæssig baseret bestyrelse, kan jeg ikke dy mig for at citere advokat N.E. Nielsen, der i Jyllandsposten den 23. oktober 2019 havde en lang række interessante bemærkninger om bestyrelsesansvar. Særligt fremhævede han følgende: ”Vi har et princip, som hedder the business judgement rule. Det handler om, at ledelser skal træffe beslutninger hver eneste dag på baggrund af forretningsmæssige skøn. Hvis man gør det ordentligt og redeligt uden personlig vinding og i øvrigt undersøger tingene grundigt og indhenter ekspertråd, kan det godt være, at man træffer en forkert beslutning, men man kan ikke blive gjort personligt ansvarlig for den”.

Forhold, der kan medføre erstatningsansvar, vil være væsentlig forsinkelse af et salg, fejl ved udbetalinger, langsommelig ekspedition, mangler ved forbedringer, hvor der havde været mulighed for at tage højde for, at medlem led tab, og ulovlig overpris.

Et af bestyrelsesmedlemmer ofte rejst spørgsmål er, hvor en bestyrelses bemyndigelse så at sige slutter. I ABF-håndbogen fra 2016 er der på side 96 nogle gode eksempler herpå, og for eksempel vedrørende en forening, der har 200 medlemmer, hvor beslutningen om afholdelse af vedligeholdelses- og reparationsarbejder i størrelsesordenen kr. 100.000,00 ikke vil være usædvanlige (naturligvis underforstået uden godkendelse på en generalforsamling). I én af mine egne større foreninger blev et rørrenoveringsprojekt oprindeligt vedtaget med en udgift på ca. kr. 12 mill., men endte med udgiftsmæssigt at overstige kr. 20 mill. Det kan naturligvis ikke passere, at selv en mindre stigning på for eksempel 10 % blev forelagt for en ekstraordinær generalforsamling. I ABF-håndbogen rådes der på side 96 til, at generalforsamlingen burde træffe en principiel beslutning om, hvor grænsen går for, hvad der anses for bagateller ved større vedligeholdelsesarbejder. Som det konkluderes: På den måde undgås usikkerhed og uenighed internt i foreningen. Jeg kan ikke være mere enig!

At en forenings bestyrelse kan pålægges erstatningsansvar er belyst meget detaljeret i UfR2017, side 3020. Sagen drejede sig om en forening, hvis formål var at bevare og renovere en gammel mølle. Der indgås en aftale med en entreprenør, og under renoveringsarbejdets udførelse viser det sig, at det er nødvendigt at få udført en række ekstraarbejder til en merudgift på ca. kr. 700.000,00, hvilket beløb der ikke var budgetmæssig dækning for. Tre bestyrelsesmedlemmer bliver erstatningsansvarlige for entreprenørens tab. Den helt klare morale er, at når en bestyrelse på en forenings generalforsamling fremsætter et forslag om afholdelse af større moderniserings-/vedligeholdelsesarbejder, skal der være en budgetmæssig dækning, og ved klare overskridelser skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Præcis hvor grænsen går, må afhænge af foreningens størrelse.

Der er mulighed for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. En sådan forsikring dækker ikke administrationen, der har en selvstændig ansvarsforsikring som følge af, at foreningens administration ligger hos et advokatkontor. Hvorvidt jeres forening konkret har en ansvarsforsikring, oplyses ved forespørgsel til den ovenfor nævnte ejendomsadministrator.

I Kristian Dreyers og Ali Simiabs bog ”Ejerlejligheder og andelsboliger” fra 2016 er der på side 125 og 126 en række detaljerede bemærkninger om, hvor langt en bestyrelses bemyndigelse går, og hvad foreningen konkret bliver bundet af i form af indgåede aftaler eller afgivne tilsagn. Særligt er det værd at bemærke, at såfremt bestyrelsen har overskredet sin kompetence, bindes foreningen alligevel, såfremt tredjemand er i god tro.

Højesteretsdommen U.2013.1312 omhandler en sag, hvor en grundejerforenings bestyrelsesformand og et bestyrelsesmedlem blev forsøgt gjort erstatningsansvarlige for sagsomkostninger til en kommune efter, at grundejerforeningen i Byret og Landsret havde tabt en sag, anlagt mod den samme kommune. Højesteret udtalte, at der ikke er noget til hinder for, at et medlem af bestyrelsen i en (grundejer)forening kan blive erstatningsansvarlig for en retsstridig, tabsforvoldende handling, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Det nævnes herefter også, at fejlskøn som udgangspunkt ikke vil være ansvarspådragende for bestyrelsens medlemmer, jf. herved også mine indledende bemærkninger til denne artikel og også advokat Mogens Mentz’ artikel i ABFnyt, nr. 2 fra 10. april 1988, der også belyser en bestyrelses eventuelle erstatningsansvar, men også, jf. pkt. B, en foreningens eventuelle erstatningsansvar. Om belysning af det oven for anførte begreb ”god tro”, se også UfR1984, side 876 (der dog primært omhandler forældelse). Mette Neville har i bogen ”Andelsboligforeningsloven”, 4. udgave, på side 283 en række betragtninger om personligt erstatningsansvar for bestyrelsesmedlemmer; underforstået, når de har handlet culpøst.

Om bestyrelsesmedlemmernes eventuelle erstatningsansvar skriver Ole Hasselbalch i bogen ”Foreningsret”, 4. udgave, meget detaljeret på side 519 ff., og hvad angår et eventuelt erstatningsansvar for foreningsledelsen – altså bestyrelsen –, henvises der så at sige meget passende til selskabslovens regler. Der er på side 520 bemærkninger om ledelsens ansvar over for selve foreningen, og der er eksempler på culpøs tilsidesættelse af ledelsens handleramme. Det kan være varetagelse af egne personlige interesser eller en uvedkommende varetagelse af udenforståendes interesser.

På side 524 behandles ledelsens ansvar over for udenforstående, og klart retsstridige dispositioner vil føre til erstatningsansvar. På side 525 er der en hovedkonklusion om, at har ledelsen disponeret efter et rimeligt skøn inden for, hvad den havde lov til, vil der i almindelighed ikke være pådraget et erstatningsansvar. Der anføres videre, at der skal være en særlig grund til at pålægge et personligt ansvar, og som eksempel herpå fremhæves dommen UfR2006.2637H.

I en ny bog, der har titlen Erstatningsansvar ved Prisfastsættelse af Andelsboliger, af Kristian Graven Nielsen, hvilken bog udkom i 2019, er det særligt fremhævet, at en bestyrelse i medfør af andelsboligforeningslovens § 6, stk. 6, skal godkende en andelshavers salgsaftale og i den forbindelse kontrollere, at prisen ikke overstiger maksimalprisen i henhold til andelsboligforeningslovens § 5. Det indebærer en gennemgang af såvel ansættelsen af foreningens formue/andelskroneværdi og prissætningen af individuelle forbedringer. Det er også bestyrelsens opgave at godkende andre aftaler, som er en del af selve salgsaftalen, og det er også bestyrelsen, der skal godkende den nye andelshaver. Hertil kommer de forskellige lovkrav om oplysningspligt. Alle de førnævnte forhold kan udløse erstatningsansvar.

Afslutningsvis bemærkes, at tidligere retspraksis måske var mildere stemt overfor andelsboligforeningens bestyrelsesmedlemmer og medlemmer i f.eks. idrætsforeninger, idet det blev fremhævet, at de ikke fik ”penge for deres arbejde”. Med udgangspunkt i den praksis der har dannet sig, for såvel ikke erhvervsdrivende fonde, som erhvervsdrivende fonde, og hvor der er statueret erstatningsansvar, uanset om et bestyrelsesmedlem fik vederlag, må det nu påregnes at der i langt højere grad vil blive statueret erstatningsansvar, særligt hvor der er tale om en relativ stor andelsboligforening med komplekse, juridiske forhold, herunder belåningen, valuarvurderingen og beslutning om at igangsætte større entrepriseaftaler. Et erstatningsansvar kan dog også være pådraget f.eks. ved, at bestyrelsen anordner en pulterrums-/fællesarealrydning, hvor en ”dyr” racercykel forsvinder.

B. Selve foreningens erstatningsansvar

Foreningens ejendom er forsikringsdækket mod ejendomsskader og erstatningsansvar i øvrigt. Selve foreningen kan blive erstatningsansvarlig, hvis bestyrelsen ikke følger foreningens vedtægter, for eksempel i forbindelse overdragelser af lejligheder, eller der er begået forsætlige eller groft uagtsomme handlinger på foreningens vegne. Der er i 2013 faldet en dom, hvor en ejerforening bliver erstatningsansvarlig som følge af manglende udvendig vedligeholdelse, der førte til skader i en ejers lejlighed.

Foreningen vil også blive anset for erstatningsansvarlig, såfremt et foreningsmedlem på grund af foreningens forhold/bestyrelsesforhold ikke kan få dækning fra foreningens/ejendommens forsikringsselskab.

For at berolige nye bestyrelsesmedlemmer kan jeg i øvrigt henvise til en dom fra 2012, hvor Landsretten i sine præmisser udtalte, at ansvaret for en bestyrelse i en (andels)forening skal vurderes i lyset af, at bestyrelsen ikke har et professionelt islæt, hvorfor der bør stilles relativt strenge krav, før en bestyrelse kan påføre foreningen et erstatningsansvar. Dommen frifandt derfor bestyrelsen.

Som et godt eksempel på, hvornår en andelsboligforening bliver erstatningsansvarlig, kan henvises til GD2018/58Ø/TBB2018.616Ø, hvor en andelsboligforening – afvisningen blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling – afviste at medvirke til, at en erhvervsandelshaver kunne få byggetilladelse. Der ønskedes en brancheændring i andelen. I Landsrettens præmisser er det fremhævet, at der allerede på den førnævnte ekstraordinære generalforsamling blev gjort opmærksom på, at foreningen risikerede et erstatningsansvar.

Er administrator et advokatkontor, er der en lovpligtig ansvarsforsikring. Hos os har vi også en kriminalitetsforsikring. Selvadministrerende foreninger anbefales at tegne en underslæbsforsikring, idet der vel næppe kan tænkes ”noget værre”, end at alle foreningens likvider bliver brugt til helt uvedkommende formål.

Endelig kan der henvises til Ole Hasselbalchs bog ”Foreningsret”, 4. udgave, side 514 ff. om foreningens erstatningsansvar, som kan komme på tale, dels over for udenforstående og dels over for foreningens medlemmer under forudsætning af, at der er udøvet skadegørende dispositioner. Som jeg allerede har været inde på, kan Danske Lovs 3-19-2 om principalansvar bringes i anvendelse, og Hasselbalch fremhæver også det tilfælde, hvor der fra bestyrelsens side er en instruktions- og tilsynsbeføjelse. Et særligt tilfælde i foreninger er den situation, hvor der er vedtaget en ulovlig eksklusion, og her antages der at foreligge et ansvarsgrundlag, såfremt eksklusionen anses for at være ulovlig. Er der tale om en forening, som agerer erhvervsmæssigt, er ansvaret skærpet, jf. U2004.2830.VL

C. Ansvar for at overholde persondataloven og straffeloven/udlevering referater

Det er min erfaring, at flere og flere bestyrelser ud fra de bedste intentioner på bedste Facebookvis deler alle oplysninger fra bestyrelsesmøder i foreningerne med alle medlemmer. Her vil jeg mane til eftertanke, idet det dels jo er at opfordre til måske unødige diskussioner og kontroverser og dels – frem for alt – kan indebære en overtrædelse af Persondataloven(se nærmere herom på www.datatilsynet.dk) og Straffelovens §263a stk. 3 nr 2 og Straffelovens §264d. På bestyrelsesmøder behandles der ofte ”personsager”, hvor det skrives ind i referatet, hvem det drejer sig om – identificerbare personer, som det hedder i lovgivningen – og hvad deres ”brøde” er.

Dommen UfR1999.702Ø (TBB1999.204) indeholder en ganske god vejledning om, hvor forsigtig en bestyrelse skal være, før den uden videre udleverer/offentliggør bestyrelsesmødereferater. Den forening, der er sagsøgt i sagen, havde vedtægter, der indebar, at referatet på begæring skulle forevises foreningens medlemmer. Østre Landsret fortolkede dette indskrænkende, således at der ud fra en analogi ved offentlighedslovens § 12 ikke måtte udleveres oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, som det anføres i præmisserne. Der var ikke under sagen tvivl om, at referatet indeholdt sådanne følsomme oplysninger. I den situation, hvor der slet ikke i vedtægterne er hjemmel til at forlange referatet udleveret/offentliggjort, er min holdning, at ”det hurtige svar er nej”; ikke mindst, idet der kan være tale om en vanskelig grænsedragning af, hvad der er personfølsomt. Det er ikke det samme som at sige, at en bestyrelse ikke løbende bør orientere foreningens medlemmer om væsentlige tiltag/beslutninger. For en ordens skyld skal tillægges, at jeg har forsøgt at kigge i Mette Nevilles bog ”Andelsboligforeningsloven, 4. udgave”, om hun havde kommentarer til den førnævnte dom. Det var ikke tilfældet. Derimod er den omtalt i note 35 under kapitel 4.2.1.5 i bogen ”Andelsboliger” af Finn Träff og Rasmus Juul-Nyholm. Jeg citerer fra afsnittet, som følger: ”Bestyrelsens referater er ikke offentlige dokumenter, og som udgangspunkt har hverken medlemmer eller andre krav på at se disse”.

Referater fra generalforsamlinger skal i sagens natur være ”offentligt” tilgængelige. Selv skriver jeg referaterne, så de ikke indeholder personfølsomme oplysninger

Budget og regnskab

Disse forhold er et fast punkt på den ordinære generalforsamling. Typisk er det sådan, at bestyrelsen – hvad angår budgettet – meddeler administrator og revisor, hvilke større arbejder, der forventes udført i et kommende regnskabsår, og herefter opstiller revisor/administrator budgettet i forbindelse med, at der sker udarbejdelse af årsregnskab.

Med hensyn til budgetoplysning henvises til den indledende bemærkning om, at bestyrelsen hver måned får fremsendt en balance. Denne indeholder både driftsudgifter og aktiver samt passiver. Med hensyn til driftsudgifterne, er mange af dem faste. Det, der kan svinge, er vedligeholdelsesudgifterne. Der kan altid under henvisning til underkontonummeret i denne driftsstatus rekvireres en komplet udskrift over for eksempel vedligeholdelsesudgifter eller hvad du/I måtte have interesse i.

Et eller flere bestyrelsesmedlemmer kan eventuelt med bankens tilladelse bemyndiges til at få indkig i foreningens bankkonti. Der er tale om en såkaldt ”overvågningsservice”, og der kan selvsagt ikke foretages ændringer i administrators bogholderi, som forestås af vort kontors bogholder.

Behandling af forslag

Bestyrelsen skal forholde sig til forslag på to måder, nemlig dels om et flertal vil fremme et konkret forslag eller om, jfr nedenfor, et medlem skal fremsætte et forslag som individuelt foreningsmedlem. såfremt det er et bestyrelsesforslag skal der være et flertal for det. Typisk vil der i vedtægterne være indeholdt en bestemmelse om, hvornår en bestyrelse er beslutningsdygtig – men ellers er det tilrådeligt at bestyrelsen får en forretningsorden, hvilket der også kunne være andre grunde til, herunder særligt ordensmæssige, så der er system og struktur i afholdelsen af møder, og hvad der skal drøftes, jfr også i afsnittet Bestyrelsesmøder.

Et bestyrelsesmedlem kan naturligvis selv stille forslag til en generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter. Såfremt bestyrelsen ønsker at stille et forslag, skal der i bestyrelsen være et flertal herfor, og er der ikke dette, må bestyrelsesmedlemmet stille forslaget som medlem af foreningen.

Et flertal i bestyrelsen eller et vedtægtsmæssigt bestemt antal af medlemmer i foreningen, kan foranledige indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Den dagsorden, der gælder for den ekstraordinære generalforsamling kan kun ændres, såfremt bestyrelsen eller de indkaldelsesberettigede medlemmer accepterer, at dagsordenen udvides med nye forslag.

Der henvises også til artiklen under fast ejendom ” Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger”.

Andelsboligforeningens daglige ledelse og drift

Det er bestyrelsen, der har det løbende ansvar for foreningens daglige drift. Administrator er naturligvis involveret på den måde, at henvendelser fra de offentlige myndigheder m.v. typisk sendes til administrator, som herefter gør den ansvarlige i bestyrelsen bekendt hermed.

Et ofte rejst spørgsmål er, hvor stor en kompetence en bestyrelse har. Udgangspunktet er, at det budget, der er godkendt på en generalforsamling, så vidt muligt skal overholdes, men sker der brud på faldstammer, blæser taget af, eller forekommer der andre meget væsentlige skader på ejendommen, har bestyrelsen selvsagt den fornødne kompetence til at afhjælpe sådanne mangler. Om fornødent må der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor konkret afhjælpningsprojekt godkendes.

Bestyrelsens opgaver vedrører så forskellige forhold som bygningsdrift og vedligeholdelse, håndtering af ejer-/lejerforhold og en række praktiske opgaver med tilsyn af foreningens ejendom, herunder med trappevask, fejning, snerydning m.v. og kontakt til en eventuel vicevært.

Til ikrafttræden den 1. juli 2018 er der indført skærpede krav til bestyrelsers daglige ledelse og drift, og de nye specificerede krav følger af lovforslaget, der indarbejdes som § 6c i den nuværende lovs § 6. Dét, bestyrelsen skal påse, som det er udtrykt, "som minimum", er:

 • at bogføring og regnskabsforelæggelse foregår på en måde, der efter andelsboligforeningens forhold er tilfredsstillende,
 • at bestyrelsen fra foreningens administrator eller kasserer modtager løbende underretning om andelsboligforeningens finansielle forhold,
 • at administrator udøver sit hverv overfor andelsboligforeningen på behørig måde (hvad det så end skal betyde, men sikkert typisk, at Dataforordningens krav overholdes, og at der er styr på økonomi m.v.),
 • at andelshaverne modtager orientering om foreningens forhold, når der er behov herfor (så er der sikkert heller ikke sagt for meget),
 • at andelsboligforeningens faste ejendom vedligeholdes forsvarligt i overensstemmelse med foreningens budgetter og generalforsamlingens beslutninger, og
 • at der løbende sker en vurdering af foreningens økonomiske situation, herunder foreningens likviditet og udvikling i egenkapital og andelspriser; alt med henblik på at sikre, at foreningen har det nødvendige kapitalgrundlag.

Der kan vist reelt ikke siges at være noget nyt, set i relation til de mange veldrevne foreninger, der har eksisteret i mange år i København, men fred være med det.

Bestyrelsen bør arrangere sig, så opgaverne delegeres

Good vibes & easy living opnås ved delegering

Særligt i andelsboligforeninger er det vigtigt, at overdragelsesproceduren vedrørende andele er detaljeret fastlagt, og at ét eller to specifikke medlemmer er ansvarlige for gennemførelsen sammen med administrator.

Således bør der være ansvarlige medlemmer indenfor områderne salg af andele, forsikringssager, vicevært/renholdelse af ejendommen, kontakt til beboere, ventelister m.v.

Særligt bemærkes, at bestyrelsen skal være opmærksom på, at en professionel viceværtservice sparer megen tid. Hverken bestyrelsen eller administrator skal udføre viceværtfunktioner. Videre er det en rigtig god ide at have tilknyttet særlige rådgivere til specialopgaver som f. eks:

 • Byggeteknisk rådgiver til bygningsforhold, hvor ikke blot en håndværker kan rådgive om udførelse og lovlighed og ved større projekter, der skal i udbud.
 • En fast bankrådgiver, der hurtigt kan bistå med lånetilbud og omprioriteringstilbud.
 • En revisor, der ikke blot effektivt og hurtigt opstiller foreningens regnskab og evt budget – men som også kan bistå med at beregne konsekvenser for andelskronen ved omprioriteringer og større vedligeholdelsesarbejder.
 • En advokat, der ved noget om foreningsret, entrepriseret og som kan bistå med eksklusionssager, retssager mv.
 • En liste med faste pålidelige håndværkere.
 • Valuaren kan vælges fra gang til gang – men få et tilbud på hvad en fornyelse af valuarvurderingen koster i år 2 og 3.

Bestyrelsesmøder

Med henblik på at varetage de i førnævnte punkt anførte opgaver bedst muligt, bør bestyrelsen have en fast mødeplan. Det er normalt formanden, der indkalder til bestyrelsesmøder.

Der kan udarbejdes en forretningsorden om fornødent. Hvorvidt der skal udfærdiges referat fra mødet, er op til vedtægter/bestyrelsen. Der er Landsretspraksis for, at medlemmerne ikke har krav på – medmindre det står i vedtægterne – at få omdelt kopi af et bestyrelsesmødereferat.

Betaling af regninger

En række opkrævninger er af fast karakter, herunder ejendomsskat, ydelser på banklån/terminer m.v., og sådanne beløb betales af administrator uden særskilt attestation fra bestyrelsens side.

Håndværksregninger og opkrævninger på bestillinger skal attesteres af bestyrelsen eller viceværten i henhold til bemyndigelser fra bestyrelsen. Det er mest praktisk, såfremt ét eller to bestyrelses¬medlemmer har attestationsret, således at regninger ikke kommer til at ligge over forfaldstid hos bestyrelsen. Generelt henstilles det, at alle regninger i tvivlstilfælde fremsendes via administrator, der herefter indhenter attestationen.

Særligt for så vidt angår en viceværtsbemyndigelse, skal det slås fast, at viceværten har en såkaldt stillingsfuldmagt og indenfor rammer, der følger af retspraksis, kan forpligte foreningen, herunder særligt ved bestilling af mindre håndværksarbejder, jf. også nedenfor under tegningsret.

Fremleje/udlejning/erhverv/Airbnb

Typisk vil der i foreningens vedtægter være indeholdt bestemmelser om de anførte forhold. Det er vigtigt, at administrator i tvivlstilfælde, herunder eventuel ansøgning om forlængelse af ret til fremleje eller anmodning om tilladelse til brancheskift i et erhvervslejemål (for eksempel butik til pizzeria), involveres med henblik på indhentning af rådgivning.

Om fremleje/Airbnb, se også en separat artikel "Fremleje i andelsboligforeninger".

Generalforsamling

Foreningens vedtægter indeholder regler om, hvornår der skal afholdes ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan foranlediges indkaldt af bestyrelsen eller – typisk – ¼ af medlemmerne, som har underskrevet en begæring herom.

Der kan vist reelt ikke siges at være noget nyt, set i relation til de mange veldrevne foreninger, der har eksisteret i manI det ovenfor nævnte lovforslag nr. 177 er der indeholdt et forslag til en ny § 7i – et for loven lidt besynderligt forslag, men måske ikke alligevel så at sige ueffent, idet jeg i hvert fald hvert år får mange forespørgsler fra andelshavere, der mener, at de er blevet forfordelt/majoriseret.

Ordlyden er, som følger: "På en andelsboligforenings generalforsamling må der ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse andelshavere eller andre en utilbørlig fordel på andre andelshaveres eller andelsboligforeningens bekostning. Tilsvarende gælder for beslutninger, der påfører én eller flere andelshavere en utilbørlig ulempe".

Den seneste forespørgsel, vi har haft, der kunne siges at indebære en eventuel overtrædelse af førnævnte, er en række stuelejlighedsandelshavere, som uden saglig begrundelse er blevet nægtet retten til at få en terrasse ud for deres lejligheder i forbindelse med et stort altanprojekt i øvrigt.e år i København, men fred være med det.

Hvem tegner foreningen?

Foreningens vedtægter indeholder de konkrete regler om, hvem der kan tegne foreningen. Denne tegningsret skal overholdes ved lånoptagelse, indgåelse af entrepriseaftaler m.v.

I den daglige drift har hvert bestyrelsesmedlem, herunder formanden og, jf. ovenfor, også en eventuel vicevært, en såkaldt stillingsfuldmagt, hvor der med bindende virkning for foreningen kan foretages bestillinger af arbejde til udførelse – alt lige fra mindre håndværksarbejder til forskellige former for serviceabonnementer. I tvivlstilfælde må der rettes henvendelse til foreningens administrator.

--ooOoo--

På vores hjemmeside www.homannlaw.dk kan der under artikler – fast ejendom – læses mere detaljeret om køb og salg af andels- og ejerlejligheder, samt behandling af forslag på generalforsamlinger m.v.