Skattefrie medarbejderaktier fra 1. juli 2016

Skatteministeriet har nu sendt det udkast til lovsforslag i høring, som efter finanslovsaftalen skal gennemføres i løbet af foråret.

Ifølge forslaget vil et selskab efter 1. juli 2016 kunne tildele medarbejdere aktier, aktieoptioner, warrants osv. til favørkurs (eller gratis) uden at medarbejderen indkomstbeskattes af værdien på tildelingstidspunktet.

I stedet beskattes medarbejderne af gevinsten som aktieindkomst (max 42%), når aktierne til sin tid sælges.

Arbejdsgiveren har til gengæld ikke fradrag for udgifterne til tildelingen af medarbejderaktier
Efter udkastet (Ligningslovens § 7P) skal en række betingelser være opfyldte før skattefriheden gælder, blandt andet må værdien af tildelingen højst udgøre en værdi svarende til 10 pct. af medarbejderens årsløn og optionerne må ikke overdrages til tredjemand.

Samtidig afskaffes kravet om de revisorattester og advokatattester, der tidligere skulle indsendes i forbindelse med tildeling af aktieoptioner.

Høringsfristen udløber den 1. marts 2016.

Loven er planlagt til at træde i kraft den 1. juli 2016 og har virkning på aftaler, der indgås derefter.

Virksomheder, der planlægger at indføre optionsprogrammer, bør derfor følge udviklingen nøje og vente med at tildele rettighederne til medarbejdere til efter lovens ikrafttræden.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Thomas Torré Christiansen.