Stramninger i reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse

Regeringen har den 10. december 2015 fremsat et lovforslag om ændring af kravene til opnåelse af tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse.

De nye regler indeebærer:

  • At ansøgeren som udgangspunkt skal have haft 6 års lovligt ophold i Danmark mod de nugældende 5 år. Ansøgeren kan dog opfylde opholdskravet efter 4 år, hvis ansøger opfylder samtlige fire integrationsrelevante betingelser beskrevet nedenfor.
  • At ansøgeren skal have bestået Prøve i Dansk 2 (mod den nuværende Prøve i Dansk 1).
  • At ansøgeren har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2 ½ år inden for de seneste 3 år (mod de nugældende 3 år inden for de seneste 5 år).
  • At fuldtidsuddannelse og deltidsbeskæftigelse ikke længere medregnes ved opfyldelse af beskæftigelseskravet.
  • At ansøgeren skal opfylde mindst to ud af fire supplerende integrationsrelevante betingelser: i) bestået ny medborgerskabsprøve eller vise, at man har bæret en aktiv medborger via f.eks. frivilligt arbejde eller medlemskab af en forening eller lignende i mindst 1 år; ii) ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 4 år ud af de seneste 4 ½ år, iii) årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitlig 275.000 kr. i de sidste 2 år; og/eller iv) bestået Prøve i Dansk 3.
  • At ansøgere, der er idømt fængsel i 1 år, udelukkes fra permanent opholdstilladelse (mod de nuværende 1 ½ år)

Derudover indføres gebyrer på familiesammenføringsområdet (f.eks. ægtefællesammenføring) og for ansøgning om permanent opholdstilladelse for alle ansøgere (også familiesammenførte), hvilket ikke er tilfældet i dag. Gebyrernes størrelse er ikke kendt i øjeblikket.

Lovforslaget er udformet således, at de nævnte nye betingelser allerede finder anvendelse på ansøgninger indgivet efter 10. december 2015. Man kan således sige, at lovforslaget virker med tilbagevirkende kraft for de personer, der har indgivet deres ansøgningen efter den 10. december og inden lovens ikræfttræden. Gebyrerne finder dog først anvendelse på ansøgninger indgivet efter 1. marts 2016.

--oooOooo---

Advokat Bjørn Dilou Jacobsen har ekspertise i udlændingeret, herunder i reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse. For spørgsmål til denne artikel eller for at få mere information om hvad HOMANN Advokater kan tilbyde indenfor udlændingeretten, kan henvendelse rettes til advokat Bjørn Dilou Jacobsen.