Zoneterapiuddannelse solgt via internettet var ikke omfattet af fortrydelsesretten

Når man sælger varer eller tjenesteydelser til forbrugere uden der er et fysisk møde mellem virksomheden og forbrugeren (fjernsalg), så gælder der som udgangspunkt en fortrydelsesret på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens § 19.

I den nye forbrugeraftalelovens 18, stk.2 er der imidlertid en række ydelser, der efter sin art er undtaget fra fortrydelsesretten.  For så vidt angår tjenesteydelser undtager nr. 12 en række aftaler fra fortrydelsesretten, hvis det følger af aftalen, på hvilken dato eller indenfor hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det gælder blandt andet aftaler om logi, transport forplejning og ”fritidstilbud”.

Der har længe været tvivl om rækkevidde af denne bestemmelse, selvom EU-Domstolen I C-336/03 (Easycar) kom med et betydeligt fortolkningsbidrag, idet det afgørende er ydelsen skal leveres på et aftalt tidspunkt og udbyderne skal afsætte de nødvendige ressourcer uanset om forbrugeren fortryder. Spøgsmålet er således om flyet flyver eller bandet spiller uanset om der er ”tomme stole”.

I Danmark har det været uafklaret om kurser og uddannelse kunne betegnes som fritidstilbud i lovens forstand og derfor var undtaget for fortrydelsesretten. Det har Vestre Landsret nu afgjort i en principiel dom af 10. september 2015 (B-3188/13), hvorefter en zoneterapiuddannelse der afholdtes i weekender fordelt over lidt over et års 1 års forløb og kostede kr. 49.625 var en ”fritidsaktivitet” i (den dagældende) forbrugeraftalelovs § 9, stk.2, nr. 2, litra a’s) forstand og at der derfor ikke gjaldt nogen fortrydelsesret for den indgående aftale.

--oooOooo---

Kontakt Advokat Thomas Torré Christiansen, der førte sagen for virksomheden, for yderligere oplysninger.