Ansættelsesret

af advokat Gunnar Homann

Artiklen behandler de problemer, der i praksis kan opstå i relation til udlændingeloven, når udlændinge ansættes i Danmark, herunder bl.a. ved bibeskæftigelse eller når den pågældende påtager sig frivilligt arbejde.

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Mange medarbejdere og arbejdsgivere er i tvivl om, hvad der er tilladt for en medarbejder i opsagt stilling, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed eller tage ansættelse hos en konkurrent i deres opsigelsesperiode eller under fritstilling. Spørgsmålet er blevet særligt aktuelt efter udbredelsen af sociale medier som for eksempel LinkedIn, hvor mange offentliggør deres karriereplaner.

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Ved en lovændring per 1. juli 2016 blev der genindført mulighed for at lade aktieløn beskatte som aktieavance frem for lønskat. Prisen for at give sine medarbejdere denne fordel, er at virksomheden mister de tilsvarende fradrag.

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ifølge forslaget fra Skatteministeriet vil et selskab efter 1. juli 2016 kunne tildele medarbejdere aktier, aktieoptioner, warrants osv. til favørkurs (eller gratis) uden at medarbejderen indkomstbeskattes af værdien på tildelingstidspunktet.

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler, kundeklausuler og jobklausuler) i en lov. Lovforslaget bortfaldt på grund af folketingsvalget.

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler, kundeklausuler og jobklausuler) i en lov

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ved Vestre Landsrets dom af 16. december 2014 er der nu sat et foreløbigt punktum for diskussionerne om, hvornår opdateringerne på sociale medier som LinkedIn udgør en overtrædelse af konkurrencebegrænsninger.

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Det er ikke forbudt at afskedige gravide medarbejdere eller medarbejdere på orlov, men det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke skyldtes graviditet eller orlov. Denne bevisbyrde er i praksis meget svær at løfte

af advokat Lars Søndergaard

En funktionær, der havde krav på fuld løn i 14 uger efter sin fødsel, overgik efter de 14 uger til orlov på dagpenge i den resterende orlovsperiode. Et stykke inde i dagpengeperioden ophævede hendes fagforening ansættelsen på grund af manglende betaling af løn for den sidste periode med løn.

 

af advokat Lars Søndergaard

Et ansættelsesforhold ophører sædvanligvis ved en opsigelse fra enten den ansatte eller arbejdsgiveren. I begge tilfælde skal opsigelsesvarsler respekteres, med mindre parterne er enige om andet.

af advokat Lars Søndergaard

En funktionær, der opsiges, kan eventuelt være berettiget til godtgørelse efter Funktionærlovens § 2 b. Det vil være tilfældet, hvis ansættelsen på opsigelsestidspunktet har varet mindst 1 år og opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i virksomhedens eller funktionærens forhold.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Fra 15. marts 2010 gælder SKATs vejledende mindstepriser for, hvad den enkel-te medarbejder selv skal betale (med beskattede midler) for at kantineordninger med tilskud fra arbejdsgiveren fortsat kan være skattefri.

af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS

Arbejdsgivere skal hver måned foretage indberetning til SKATs eIndkomst af personalegoder til de ansatte. Indberetning skal ske, når den ansatte modtager personalegoder eller skattepligtige fordele, som der ikke betales fuldt vederlag for.

af advokat Lars Søndergaard

I ansættelsesforhold og i øvrigt også i andre samarbejdsrelationer kan der være et behov for at sikre sig mod, at den viden, som den ansatte eller samarbejdspartneren opnår om forretningshemmeligheder, herunder kendskab til og et godt forhold til kundekredsen, udnyttes i urimeligt omfang. Markedsføringsloven giver kun en begrænset beskyttelse.

af Advokat Thomas Torré Christiansen

Hvis du bliver opsagt på grund af graviditet eller barsel, har du krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

af Advokat Thomas Torré Christansen

Lovforslaget indfører et krav om at jobklausuler skal være skriftligt indgået mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, og at lønmodtageren skal have en kompensation.