Strafferet og udlændingeret

af advokat Gunnar Homann

Artiklen behandler de problemer, der i praksis kan opstå i relation til udlændingeloven, når udlændinge ansættes i Danmark, herunder bl.a. ved bibeskæftigelse eller når den pågældende påtager sig frivilligt arbejde.

af advokat Bjørn Dilou Jacobsen

En dansk domstol har for første gang fundet, at der var tale om diskrimination på grund af handicap i forbindelse med et afslag på ansøgning om dansk indfødsret.

af advokat Hans Mogensen

Det er almindeligt accepteret i dansk ret, at der skal meget til for at en person kan straffes. Der er et princip om, at enhver rimelig tvivl i en straffesag, skal komme den tiltalte til gode. Essensen er, at man meget nødigt vil straffe personer, der kan være uskyldige, og at man derfor kræver meget sikre beviser for den tiltaltes skyld.

af Advokat Eddie O. R. Khawaja

Østre Landsret har den 22. december 2015 afsagt dom i en sag, hvor vi har bistået en klient, der lider af et handicap med sin sag, hvor han og sin hustru var blevet meddelt afslag på ægtefællesammenføring, fordi han ikke opfyldte det såkaldte selvforsørgelseskrav.

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Regeringen har den 10. december 2015 fremsat et lovforslag om ændring af kravene til opnåelse af tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse.

af advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Fra 1. september 2015 er der trådt en lovændring til indfødsretsloven i kraft, der nu gør det muligt at få dobbelt statsborgerskab. Hvis man opfylder betingelserne for dansk statsborgerskab, kan man således få dansk statsborgerskab uden samtidig at skulle opgive sit eget statsborgerskab.

af advokat Bjørn D. Jacobsen

Efter at have modtaget et udsædvanligt stort antal asylansøgere fra Eritrea i 2014 blev det besluttet, at Udlændingestyrelsen skulle udarbejde en ny rapport om forholdene i Eritrea. Denne rapport er nu udkommet og kan findes her...

af Bjørn Dilou Jacobsen

Et øget antal flygtninge, særlig som følge af borgerkrigen i Syrien, har ført til, at regeringen nu vil stramme asylreglerne i Danmark. Som del heraf lægger regeringen op til, at asylansøgere, der får meddelt asyl som følge af de generelle forhold i hjemlandet, skal kunne sendes tilbage, når konflikten i hjemlandet er afsluttet.

af advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja

EU-Domstolen har den 12. marts 2014 afsagt dom i sag C-457/12 om arbejdstageres ret til familiesammenføring efter EU-retten i arbejdstagerens egen medlemsstat. Dommen indebærer formentlig en markant udvidelse i retten til familiesammenføring med en tredjelandsstatsborgere i Danmark efter EU-retten.

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Udlændingenævnet traf den 15. januar 2014 afgørelse i fire sager om adgang til ægtefællesammenføring. Den ene af sagerne blev ført af Homann Advokater.

af Advokatfuldmægtig Eddie Omar Rosenberg Khawaja

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om nye retningslinjer for erhvervelse af dansk indfødsret. Retningslinjerne indebærer bl.a. en række lempelser på kravene for at opnå dansk indfødsret.

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

En ny dom afsagt ved EU-Domstolen den 8. marts 2011 giver tredjelandsstatsborgere ret til ophold i EU, såfremt den pågældende person er forælder til et barn, der har statsborgerskab – og derved også er unionsborger – i en EU-medlemsstat.

af advokat Jette Malberg

Da regeringen i efteråret 2011 fremlagde regeringsgrundlaget, blev der varslet lempelser i bl.a. reglerne for familiesammenføring.

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Europa-Kommissionen har lanceret en ny hjemmeside med detaljeret information om mulighederne for indrejse og ophold i de enkelte medlemsstater.

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Det fremgår af regeringsgrundlaget fremlagt af den nye regering, at der vil blive indført en række ændringer på udlændingeområdet, herunder i forhold til reglerne om udlændinges adgang til statsborgerskab.

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Den 1. juli 2011 træder de nye regler for ægtefællesammenføring i kraft. Som oplyst i dag på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations hjemmeside er det et element i de nye regler, at visse nationaliteter altid er undtaget fra betingelsen om at bestå indvandringsprøven.

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Institut for Menneskerettigheder vurderer, at afslag på ansøgning om dansk statsborgerskab til personer, der lider af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), er i strid med FN’s handicapkonvention.

af Advokat Bjørn Dilou Jacobsen

Statsløse palæstinensere født i Danmark har som udgangspunkt krav på dansk statsborgerskab. Dette følger FN’s konvention om begrænsning af statsløshed fra 1961, som Danmark har ratificeret.