Forsikrings- og erstatningsret

Vi har stor erfaring med at rådgive erhvervsvirksomheder, forsikringsselskaber og private om erstatningsretlige forhold og har ført et betydeligt antal retssager for bl.a. landsretterne og Højesteret herom.

Disse sager angår eksempelvis rådgiveransvar, arbejdsgiveransvar, færdselsansvar, produktansvar eller tvister, der udspringer af misligholdte kontraktsforhold af forskellig karakter. I mange sager er der behov for at indhente sagkyndige udtalelser/erklæringer om tekniske, lægefaglige eller andre forhold. Både i sager om driftstabserstatning og personskadeerstaning er der i mange tilfælde (tillige) tvist om erstatningsudmålingen, herunder for personskadesagernes vedkommende om opgørelsen efter erstatningsansvarslovens bestemmelser.

Når det har relevans, omfatter vores rådgivning i disse sager naturligvis tillige en afklaring af de muligheder, der måtte være for at foretage regres overfor (med) ansvarlige, opnå forsikringsdækning eller lign.

Vi tilstræber at løse sagerne ved forhandling, så der kun føres rets- eller voldgiftssag, når tvisten ikke kan løses på anden og bedre vis.

Kontakt os for at høre nærmere.

Artikler indenfor området

Misbrug af NemID – Identitetstyveri, del II

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Også når det gælder misbrug af NemID eller digitale signaturløsninger, efterlader medierne ofte det indtryk, at brugeren hæfter for det meste. Men som...

Erstatning for driftstab

af advokat Lars Søndergaard

En erhvervsvirksomhed kan rammes hårdt, hvis indtrufne omstændigheder bevirker, at indtægterne udebliver eller begrænses stærkt. Det kan være...

Sager om patienterstatning

af Advokat Lars Søndergaard

Patienter, der er blevet påført en skade ved undersøgelse eller behandling, kan i nogle tilfælde kræve erstatning.

Privates erstatningsansvar - en motocrossulykke med alvorlig personskade

af advokat Jesper Perregaard

Som en nyere dom fra Vestre Landsret illustrerer er man erstatningsretligt normalt ikke "sin broders vogter" i privatlivets forhold, men derimod...

Personskade og erstatningsansvar

af advokat Lars Søndergaard

Almindeligvis er det en forudsætning for at få erstatning, at der er en erstatningsansvarlig. Hvis man ser bort fra sager med særlige ansvarsregler,...

Letbaner – ansvar og forsikring

af advokat Jesper S. Perregaard

Den første letbane i Danmark blev taget i brug i dec. 2017 i Aarhus, og efter kort tid skete den første ”ulykke” med letbanen i Aarhus, og der kommer...

Misbrug af bankkonti – Identitetstyveri, del I

af advokat Niels Ulrik Ottesen

Man efterlades ofte med det indtryk fra aviser og netmedier, at uberettigede hævninger på bankkonti ubetinget er kundens problem. Artiklen belyser,...

Om krav mod Husejernes Forsikring (Gable Insurance)

af advokat Jesper Perregaard

Man kan stadig nå at anmelde evt. skader på forsikringer tegnet hos Husejernes Forsikring (Gable Insurance AG), men efter den 31. marts 2017 vil det...

Sådan får du erstatning efter stormflod

af advokat Jesper Perregaard

Mange har de seneste år oplevet at få skader efter oversvømmelser forårsaget af stormflod. Hyppigheden af hvor tit der sker stormflod i Danmark og...

Erstatning for personskade og advokatsalær

af advokat Lars Søndergaard

Hvis der i forbindelse med en personskade er erstatningsansvar, har den tilskadekomne person krav på godtgørelse for svie og smerte, hvis der har...

Hundeloven – ansvar og lovpligtig forsikringsdækning

af advokat Jesper Perregaard

Retten i Kolding har afsagt en interessant dom om ansvar og lovpligtig forsikringsdækning, hvor frivillig (skadelidte) havde påtaget sig at passe...

Forsikringssvindel

af advokat Jesper Perregaard

Hvert år bliver der lavet forsikringssvindel for et anseeligt milliardbeløb i Danmark, så forsikringsselskaberne, og naturligvis også de...

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

af Advokat Lars Søndergaard

Ved personskade vil der ofte være krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det forudsætter dog, at der er erstatningsansvar.

Bolighandel og ejerskifteforsikring

af Advokat Lars Søndergaard

I forbindelse med en bolighandel skal der udarbejdes en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, og på grundlag af disse rapporter skal der...

Nye fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring.

af advokat Jesper Perregaard

Forsikring og Pension (F&P) har netop udsendt reviderede fællesvilkår for privat retshjælpsforsikring med henstilling til forsikringsselskaberne om at...

Aktuelt dækker retshjælpsforsikringen – sandsynligvis – ikke omkostningerne i forbuds- og påbudssager

af advokat Jesper Perregaard

Den primære dækning i henhold til de almindeligt gældende retshjælpsforsikringsbetingelser, kan kort beskrives som rimelige sagsomkostninger forbundet...

Skolernes iPads, computere og lign. er skolernes eget ansvar

af advokat Jesper Seeger Perregaard

Mange skoler udlåner iPads mv. til skoleeleverne til undervisningsbrug. Med en ny kendelse fra Ankenævnet for Forsikring er det indgående belyst, hvad...

Bevis for årsagsforbindelse ved personskade

af advokat Lars Søndergaard

For at få medhold i et erstatningskrav ved personskade skal skadelidte bevise, at der er årsagsforbindelse mellem et ansvarspådragende forhold og den...

Erstatning for erhvervsevnetab og genoptagelse samt forældelse

af advokat Lars Søndergaard

Højesteret har 30. september 2014 afgjort, at en skadelidt havde ret til genoptagelse af sin sag. Det førte til, at han fik erstatning for 15 %...

Sådan får du ejerskifteforsikringen til at dække skimmelsvamp

af advokat Marie-Louise Pind

Hvis du har købt et hus med skimmelsvamp eller overvejer at købe et hus, så er der gode råd at hente i denne artikel fra advokat Marie-Louise Pind,...

Ikke fradrag i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

af advokat Lars Søndergaard

En skadelidt, der i øvrigt opfylder betingelserne for at få erstatning, kan også få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det fremgår nærmere af...

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – hvor længe?

af advokat Lars Søndergaard

En skadelidt har ret til erstatning for økonomisk tab og godtgørelse for svie og smerte og eventuelle varige mèn, hvis der er en erstatningsansvarlig.

Erstatning, erhvervsevnetab og mistet efterlønspræmie

af advokat Lars Søndergaard

Den 22. august 2013 traf Højesteret afgørelse i en erstatningssag. En skadelidt var på grund af følgerne efter en arbejdsskade gået på efterløn flere...

Udskydelse af forældelse

af advokat Lars Søndergaard

Højesteret afsagde den 17. juni 2013 dom i en sag om forældelse af erstatningskrav. En mand blev i 1998 påkørt, og et forsikringsselskab påtog sig...

Forældelse af erstatningskrav

af advokat Lars Søndergaard

Højesteret har for nylig taget stilling til, om erstatningskrav for personskade forældes successivt. Hvis det var tilfældet, kunne erstatningskrav...

Erstatning for whiplashskader også kendt som piskesmældsskader

af advokat Lars Søndergaard

Whiplashskader er ofte en følge af en trafikulykke men kan også skyldes en arbejdsulykke eller anden form for ulykke. Skaderne kan være betydelige,...

Erstatning for psykiske skader

af advokat Lars Søndergaard

Højesteret har i to domme fastslået, at man kan få erstatning for psykisk skade, selv om der ikke er konstateret nogen fysisk skade.

Vintervejr & erstatning

af advokat Jesper Perregaard

Både det aktuelle vintervejr (vinteren 2010/2011) og sidste års vinter har medført mange skader f.eks. i form af færdselsuheld, personskader ved fald...

Sygedagpengeregres

af advokat Lars Søndergaard

I Erstatningsansvarslovens § 17 er der regler om, at en kommune har mulighed for at få erstatning i form af regres for sygedagpengeydelser. Det samme...

Ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge

af advokat Lars Søndergaard

Hvis lønmodtageren kommer til skade og må sygemeldes, opstår der krav på tabt arbejdsfortjeneste, hvis ikke lønmodtageren har krav på løn under...

Arbejdsskade eller trafikulykke – hvor længe får man erstatning?

af advokat Lars Søndergaard

I Danmark reguleres det af bestemmelser i erstatningsansvarsloven, hvor længe man kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for...